©  Foto:

Primitiver Zeltplatz Sundby Nord, Rosenhaven v. Guldborgsund